Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i lub kanalizacyjnej

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obowiązująca w KPWiK Sp. z o.o.  z siedzibą w Kraśniku, zwanym poniżej KPWiK.

Podstawa prawna:

 1. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Wnioskodawca składa wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Do pobrania:

Wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan – wersja pdf;

Wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan – wersja edytowalna;

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości;

Wraz z wnioskiem należy określić usytuowanie i sposób zagospodarowania nieruchomości przedstawiony na mapie sytuacyjno – wysokościowej oraz załączyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z nieruchomości.

 

 1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
  I/LUB KANALIZACYJNYCH

Wnioskodawca (Inwestor) zleca wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza.
Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej przyłączy wynikające z wytycznych KPWiK:

  1. Załączniki
  1. Część opisowa
  1. Część graficzna

Plan należy przedstawić:

 1. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY

Wnioskodawca składa do KPWiK wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz dwa egzemplarze dokumentacji.

Do pobrania:

Wniosek o uzgodnienie projektu przyłączy wod-kan – wersja pdf;

Wniosek o uzgodnienie projektu przyłączy wod-kan – wersja edytowalna;

KPWiK, w terminie 21 dni roboczych opiniuje dokumentację projektową pod względem zgodności przyjętych rozwiązań z warunkami technicznymi przyłączenia oraz wymaganiami zawartymi w Regulaminie i ww. wytycznych KPWiK. Uzgodnienie wydaje się w formie wpisu w dokumentacji projektowej. Po uzgodnieniu, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w KPWiK.

 1. BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH.Wnioskodawca (Inwestor) dokonuje wyboru procedury pozwalającej na budowę przyłączy:
  zgodnie z art.30 Prawa Budowlanego zgłasza w organie administracji publicznej lub zgodnie z art.29a Prawa Budowlanego w KPWiK oraz zawiadamia KPWiK o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia robót (co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem).

Do pobrania:

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza wod-kan – wersja edytowalna

 1. ODBIÓR PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

KPWiK dokonuje odbioru technicznego robót potwierdzającego sprawność przyłącza na podstawie odbiorów technicznych częściowych dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót.

Do pobrania:

Zgłoszenie do końcowego odbioru przyłącza;

Protokół końcowego odbioru techn. przyłącza wodociągowego;

Protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego,

Protokół odbioru robót częściowych,

 1. PODPISANIE UMOWY O DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW SANITARNYCH

  Po odbiorze końcowym Inwestor składa wniosek do KPWiK o zawarcie umowy oraz ustala w Dziale Obsługi Klienta termin montażu wodomierza głównego. Wodomierz montuje na własny koszt KPWiK. Umowa zawierana jest z osobą, której nieruchomość przyłączona jest do sieci.

Do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

KPWiK uruchamia przyłącze i rozpoczyna dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 7 dni od podpisania umowy i zamontowania wodomierza głównego. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci, skutkującej zmianą odbiorcy usług, KPWiK zawiera umowę z nowym odbiorcą usług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług, chyba że potrzeby nowego odbiorcy usług wymagają zmiany tych warunków.

Przypominamy

Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł, bezumowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo o których mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.

Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jest w każdym przypadku przyczyną wstrzymania świadczenia usług. Przywrócenie świadczenia usług jest kłopotliwe i kosztowne. Ponadto przedsiębiorstwo będzie dochodzić należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki pod zarzutem bezpodstawnego wzbogacenia się.

 1. EKSPLOATACJA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ

  Zgodnie z art.5 pkt.2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 j.t.) „Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie”.

Ponadto zgodnie z §12 ust. 6 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik (Dz. U. woj. lubelskiego 2019 r., poz. 5525) „Wykonane i odebrane przyłącze, z wyjątkiem wodomierza głównego, pozostaje własnością Odbiorcy”.

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ