Jakość wody

Informacja o jakości wody podawanej do sieci wodociągowej na terenie działania KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku

 

Jakość wody i jej parametry

Zasady zaopatrzenia w wodę i wymagania dotyczące jakości wody regulują odpowiednie akty prawne.

Art.12 ustawy „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę…” wskazuje m.in.:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa m.in.:

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydają oceny o jakości wody produkowanej i rozprowadzanej przez Spółkę z częstotliwością nie rzadziej niż raz na rok.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne jakości wody, wskazując ich dopuszczalne wartości graniczne. Wymagania te dotyczą wód pozyskiwanych z różnych źródeł (wody powierzchniowe, podziemne, infiltracyjne) i w różny sposób uzdatnianych. Stąd też w rozporządzeniu podano wiele parametrów jakościowych, które należy badać tylko w konkretnych, uzasadnionych przypadkach czy zaistniałych zagrożeniach.

Kraśnicka woda charakteryzuje się bardzo dobrą jakością ze względu na źródła z których jest pozyskiwana oraz dużą stabilnością składu. Dlatego też nie ma potrzeby systematycznego badania szeregu wskaźników jakości wody, które są niewykrywalne albo występują w stężeniach znacznie niższych od wartości dopuszczalnych.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w Kraśniku pochodzi ze studni głębinowych 60m a nawet 80m. Poziom wodonośny związany jest z węglanowymi utworami wieku kredowego (opoki, wapienie, margle), które w istotny sposób wpływają na twardość wody.

Obecnie KPWiK Sp. z o.o. eksploatuje trzy stacje wodociągowe:

Kontrola jakości wody

W ramach własnych procedur Laboratorium KPWiK sp. z o.o. prowadzi systematyczne badania jakości wybranych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody w oparciu o opracowany wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kraśniku „Harmonogramem poboru próbek wody”, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. Badania te pozwalają nam na monitorowanie i określenie zmian jakościowych zachodzących podczas dystrybucji wody w sieci wodociągowej.

  1. Wskaźniki fizykochemiczne:

* oznaczenie wykonywane w przypadku prowadzonej dezynfekcji.

  1. Wskaźniki bakteriologiczne

Fakt, że zanieczyszczenia chemiczne na ogół nie powodują ostrych skutków sytuuje je niżej w kategoriach ważności w stosunku do zanieczyszczeń mikrobiologicznych, których skutki są nagłe i rozległe. Mając na uwadze bezpieczeństwo sanitarne Naszych odbiorców badamy wszystkie wskaźniki bakteriologiczne umieszczone Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zarówno w przypadku wody podawanej do sieci, jak i z punktów czerpalnych u odbiorców.

Zakres: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 godz. inkubacji, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 godz. inkubacji,

Wyniki badań laboratoryjnych wykazują, że podjęta od lat systematyczna praca nad utrzymaniem czystości sieci wodociągowej przynosi efekty w postaci nie pogorszenia jej jakości w stosunku do źródła. Ciągłość kontroli umożliwia, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, podjęcie natychmiastowych działań korygujących.

Obecnie parametry jakości wody na poziomie wymaganym obowiązującymi przepisami utrzymywane są w sposób ciągły.

Przekazując informację o stosowanym systemie kontroli jakości wody zapewniamy, że Klienci korzystający z wody dostarczanej eksploatowanymi przez Spółkę systemami wodociągowymi, nie mają powodu do obaw o jakość zdrowotną wody. Potwierdzeniem tej jakości są prezentowane i dostępne na naszej stronie internetowej wyniki analiz.

Ponadto stała kontrola jakości wody od źródła do Klienta, prowadzona przez laboratoria właściwych terenowo organów Inspekcji Sanitarnej oraz Spółki, gwarantuje, że wymagana jakość wody jest zapewniona.

Woda dostarczana naszym Klientom jest zdrowa i smaczna !

Informacja o niektórych parametrach wody

Żelazo – jest niezbędnym pierwiastkiem w pożywieniu człowieka. Minimalne dzienne zapotrzebowanie na żelazo jest zależne od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz przyswajalności żelaza i waha się w przedziale od 10 do 50 mg/dzień. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie zaproponowała zalecanej dopuszczalnej wartości opartej na przesłankach zdrowotnych. Stężenia przekraczające 0,3 mg Fe/litr mogą powodować plamienie urządzeń sanitarnych oraz w zależności od pozostałych składników wody wpływać na jej smak i powstawanie osadów w sieciach dystrybucyjnych. Obecna polska norma wymaga utrzymania stężenia żelaza w wodzie <200 μg Fe/litr.

Mangan – jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych metali w skorupie ziemskiej i zwykle występuje łącznie z żelazem. Podobnie jak żelazo jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Szacunkowe zapotrzebowanie dobowe manganu wynosi 30-50 µg/kg masy ciała. Mangan w stężeniach przekraczających 0,1 mg/litr może powodować brudzenie urządzeń sanitarnych, powodować powstawanie osadów w sieci oraz wpływać na smak napojów. Zazwyczaj akceptowane przez konsumentów jest stężenie manganu <0,1 mg/litr. Zalecana przez WHO dopuszczalna wartość dla manganu, oparta na przesłankach zdrowotnych jest pięć razy wyższa niż wartość progowa akceptowana przez odbiorców wynosząca 0,1 mg/litr. Obecna polska norma stężenia manganu w wodzie wynosi <50 μgMn/litr.

Twardość – jest powodowana przez rozpuszczony wapń i w mniejszym stopniu przez magnez. Akceptowalna przez odbiorcę twardość wody jest różna i zależy od warunków lokalnych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie ustaliła zalecanej dopuszczalnej wartości dla twardości wody opartej na przesłankach zdrowotnych. Woda o twardości przewyższającej 200 mgCaCO3/litr może powodować osadzanie kamienia w sieci wodociągowej oraz zwiększone zużycie detergentów. W trakcie podgrzewania twarda woda powoduje powstawanie kamienia kotłowego. Z kolei miękka woda o twardości poniżej 100 mgCaCO3/litr cechuje się niską pojemnością buforową i może powodować nasiloną korozję przewodów wodociągowych.

Obecnie używaną jednostka do wyrażenia twardości wody są miligramy węglanu wapnia w jednym litrze wody (mgCaCO3/litr). W niektórych krajach używane są również inne jednostki twardości, szczególnie w instrukcjach użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego. Aby ułatwić naszym Klientom korzystanie z tych instrukcji podajemy twardość wody przeliczoną na inne stosowane jednostki.

Zakresy twardości wody

Skala opisowa twardości wody

Jednostki twardości wody

mg CaCO3/dm3

mval/dm3

stopnie niemieckie

°n

stopnie angielskie

°Clark

stopnie francuskie

°f

Woda miękka

<144

<3

<8

<10

<14

Woda o średniej twardości

144 ÷ 288

3 ÷ 6

8 ÷ 16

10 ÷ 20

14 ÷ 29

Woda twarda

288 ÷ 540

6 ÷11

16 ÷ 30

20 ÷ 37

29 ÷ 54

Woda bardzo twarda

>540

>11

>30

>37

>54

Twardość wody ze studni wyrażona w różnych jednostkach

Ujęcie dla dzielnicy:

mg CaCO3/dm3

mval/dm3

stopnie niemieckie

°n

stopnie angielskie

°Clark

stopnie francuskie

°f

Fabrycznej

345

6,90

19,32

24,15

34,50

Lubelskiej

288

5,76

16,13

20,16

28,80

Kolejowej

270

5,40

15,12

18,90

27,00

Chlor – Wartości progowe smaku i zapachu dla chloru w wodzie destylowanej wynoszą odpowiednio 5 i 2 mg/litr. Resztkowe stężenie chloru (chlor wolny) w granicach od 0,6 do 1,0 mg/litr mogą stwarzać problemy z akceptowaniem wody przez konsumentów. WHO ustaliła zalecaną dopuszczalną wartość dla chloru w wodzie opartą na przesłankach zdrowotnych, która wynosi 5 mg/litr, jeżeli prowadzi się dezynfekcję wody związkami chloru. Obecna polska norma wymaga utrzymania chloru wolnego w wodzie 0,3 mg/litr, jeżeli prowadzona jest dezynfekcja wody związkami chloru. 

Azbest – na terenie Kraśnika z rur azbestowych zbudowane jest ok. 35% sieci wodociągowej. Dotychczasowa eksploatacja rurociągów azbestowo-cementowych potwierdza ich odporność na zaleganie osadów w ilościach mogących powodować zjawisko wtórnego zanieczyszczenia wody w trakcie jej przesyłu do Odbiorcy. Prowadzona na bieżąco ewidencja zdarzeń na sieciach wodociągowych nie wykazała do chwili obecnej narastających niepokojących zjawisk, które mogłyby świadczyć o przyspieszonym zużyciu sieci z tego materiału.

Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz stanowiska Państwowego Zakładu Higieny czynne przewody wodociągowe z azbestocementu nie stanowią zagrożeń dla zdrowia ludzi. Nie ma udokumentowanych dowodów na szkodliwy wpływ na zdrowie odbiorców wody przesyłanej rurociągami z azbestocementu. Stosowane w praktyce rury azbestocementowe posiadają gęstość powyżej 1000 kg/m3 oraz mają formę związaną, włóknistą i nie stanowią niebezpieczeństwa dla ludzi. Eksperci WHO nie potwierdzają zagrożeń ze strony możliwego przedostawania się włókien azbestowych do przesyłanego medium, potwierdziły to również badania epidemiologiczne prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie a także przez Federalny Urząd Zdrowia w Niemczech. Z tych względów eksperci WHO nie widzą konieczności natychmiastowej eliminacji już istniejących instalacji azbestowo-cementowych. Mogą być one eksploatowane do czasu ich technicznego zużycia, tym bardziej, że w miarę eksploatacji sieci, przewody wodociągowe pokrywają się od wewnątrz osadami, które stanowią dodatkową warstwę ochronną przed kontaktem z wodą.

Z badań i opinii WHO wynika, że jedynie pył azbestowy wdychany wraz z powietrzem do płuc stanowi zagrożenie zdrowotne, gdyż głęboko wnikając do układu oddechowego może powodować groźne choroby, takie jak: pylicę azbestową (azbestozę), międzybłoniak, nowotwór płuc i oskrzeli. Dlatego zdaniem WHO nie ma konieczności ustalenia dopuszczalnej zawartości włókien azbestu w wodzie do picia wynikającej z przesłanek zdrowotnych.

 

WYNIKI ANALIZ WODY:

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa 3-Maja rok 2014;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Głęboka rok 2014;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Żwirki i Wigury rok 2014;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa 3-Maja rok 2015;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Głęboka rok 2015;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Żwirki i Wigury rok 2015;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa 3-Maja rok 2016;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Głęboka rok 2016;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Żwirki i Wigury rok 2016;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa 3 -Maja 2017 rok;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Głęboka 2017 rok;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Żwirki i Wigury 2017 rok;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa 3 – go Maja 2018 rok;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Głęboka 2018 rok;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Żwirki i Wigury 2018 rok;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa 3 – go Maja 2019 rok;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Głęboka 2019 rok;

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Żwirki i Wigury 2019 rok.

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Głęboka 2023 rok.

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa 3 – go Maja 2023 rok.

 Wyniki badania wody pitnej z sieci wodociągowej w Kraśniku – stacja wodociągowa Żwirki i Wigury 2023 rok.

OCENA JAKOŚCI WODY :

 OCENA JAKOŚCI WODY 2016

 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Kraśnik za 2016 rok

 Ocena jakości wody 2017

 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Kraśnik za 2017 rok

 Ocena jakości wody 2018

 Ocena jakości wody I – V 2018

 Ocena jakości wody 2019

 Ocena jakości wody I – IV 2019

 Ocena jakości wody V – VII 2019

 Ocena jakości wody I-XII 2019

 Ocena jakości wody 2020

 Ocena jakości wody 2021

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ